Eén keer per jaar staat dierproevenbeleid, tijdens een algemeen overleg, op de agenda van de Tweede Kamer. Dit overleg resulteert in een aantal moties waarin Kamerleden het beleid van de regering proberen bij te sturen of vragen om meer informatie. Welke moties werden er dit jaar ingediend en hoe werd erover gestemd? Aan de hand van het stemgedrag is goed te zien waar de partijen uiteindelijk voor staan.

Negen moties na Algemeen Overleg Dierproeven

Het algemeen vond dit jaar plaats op 11 april. Daarna hebben fracties de gelegenheid om de regering opdrachten te geven en aansporingen te doen door middel van moties. Op 21 mei zijn er 9 moties in stemming gebracht waarvan er 5 zijn aangenomen en 4 verworpen.

PvdA en D66 succesvol met moties

De motie van D66 die de regering oproept om het uitgangspunt van beleid te verlaten is met algemene stemmen aangenomen. Ongelooflijk eigenlijk. 60 jaar lang is het 3V beleid (vervangen, verminderen, verfijnen) al uitgangspunt van beleid. De motie bepleit de overgang van 3V beleid naar een beleid dat proefdiervrije innovatie als uitgangspunt heeft. Wij zijn blij met deze uitslag, omdat dit het moment markeert dat we echt afscheid aan het nemen zijn van de dierproef. Wij geloven in proefdiervrije innovatie.

De andere motie van D66 grijpt aan op een heel ander punt. Wetenschappers worden in proefdiervrije ambities belemmerd door de eisen van redacties van wetenschappelijke tijdschriften. Bij de beoordeling van een onderzoek om te mogen publiceren in een tijdschrift, speelt de dierproef nog een belangrijke rol. Redacties van toonaangevende tijdschriften eisen namelijk regelmatig dat er onderzoek met proefdieren is uitgevoerd. De motie roept de regering op in gesprek te gaan met de uitgevers om deze eis te laten vallen, zonder daarbij op de stoel van de uitgever te gaan zitten uiteraard. Maar een gesprek kan nooit kwaad. Ook deze motie is dus aangenomen.

Dit gold ook voor de stemming over de PvdA motie die oproept om te onderzoeken of er een bonus/malus systeem kan worden ingevoerd bij wetenschappelijk onderzoek. Een systeem van prijsprikkels wat het werken met proefdieren ontmoedigt en proefdiervrij werken juist stimuleert. Deze motie is aangenomen.

PVV en PvdD dienen meeste moties in

Van de 6 moties die de PVV en de PvdD samen indienden, zijn er 2 aangenomen en 4 verworpen.

Eén aangenomen motie roept op om het fokoverschot met ‘gezwinde spoed’ terug te brengen. Het fokoverschot zijn die dieren die wel gefokt zijn voor proeven, maar uiteindelijk niet nodig bleken te zijn. Deze dieren worden alsnog gedood. Dit fokoverschot is onvoorstelbaar groot. Ongeveer een half miljoen dieren per jaar, voornamelijk muizen. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. Dat lijkt goed nieuws, maar een motie met exact dezelfde strekking werd vorig jaar ook aangenomen.

Ook de motie om inzichtelijk te krijgen hoeveel geld de overheid besteedt aan proefdiervrije innovaties is aangenomen. Maar vreemd genoeg werd de motie die opriep om inzichtelijk te maken hoeveel geld er naar proefdieronderzoek gaat, verworpen. De volledige coalitie wil dit kennelijk niet weten. Het is toch opmerkelijk dat de Kamer voor dergelijke essentiële informatie geen belangstelling heeft. Dat geldt ook voor de motie waarin wordt gevraagd naar inzicht welke vergunninghouder welke dierproeven uitvoert. Volgens de minister is dit om privacyredenen niet mogelijk. De kamer accepteert dat. Je vraagt je af wiens privacy hier bedoeld wordt. Die van de muis?

Een andere motie die het niet haalde, was de motie over de sluiting van het BPRC. Ook de motie die vraagt om een nader onderzoek naar afbouw van het BPRC, haalde geen meerderheid. Dat was enigszins te verwachten in het jaar dat de minister net een plan heeft ontvangen van het BPRC om het aantal proeven met 40% te verminderen.

Overzicht van stemming