Het BPRC heeft het langverwachte reductieplan gepresenteerd. Het apenonderzoekscentrum in Rijswijk heeft vorig jaar van de politiek de opdracht gekregen om het aantal proeven met 40 % te verminderen. Het plan voldoet aan deze doelstelling, maar is verder nogal defensief. Een innovatieve agenda zou meer op z’n plaats zijn geweest.

Gemiste kans

Saskia Aan, onze medewerker wetenschap en innovatie: “Dit was een uitgelezen mogelijkheid voor het BPRC om in te zetten op proefdiervrije innovatie, maar in het plan is daar niets van terug te vinden. Het plan van aanpak laat zich niet samenvatten omdat het slechts uit 1 zin bestaat: ‘Reductie van het aantal dierproeven zal worden bewerkstelligd door een aantal extern gefinancierde opdrachten niet te accepteren.’ Niets in het rapport wijst op een ambitie richting proefdiervrije innovatie en de rol die BPRC daarin wil spelen. Dat is wat ons betreft een gemiste kans.”

Afbouw dierproeven

In het BPRC vinden momenteel per jaar gemiddeld 200 tot 250 proeven met apen plaats. Het BPRC zal dit aantal in 2025 terugbrengen naar 120 – 150 per jaar. De omvang van de fokkolonie gaat van 1437 apen nu naar ongeveer 1000 apen in 2025. Hiermee voldoet het BPRC aan de politieke opdracht.

‘Minder proeven op apen betekent niet minder onderzoek’!

“Het rapport is defensief van aard “, vult Debby Weijers, onze directeur aan. “Het grootste deel beslaat een beschrijving van het nut en noodzaak van proeven met apen, hoe succesvol en modern het BPRC is en de financiële consequenties van het voorgenomen besluit om minder opdrachten aan te nemen. Hiermee staat het BPRC in onze ogen met de rug naar de toekomst.”

“De slag die het BPRC moet maken is dat zij voor het doen van dit onderzoek niet per se apen hoeft in te zetten. Dat ze nu gewoon kiezen voor minder onderzoek is echt teleurstellend. Minder proeven met apen betekent niet minder onderzoek. Wij roepen het BPRC op om een echt ambitievolle agenda te presenteren voor proefdiervrije innovatie die aansluit bij hun eigen missie. Juist omdat binnen de muren van het BPRC de expertise daarvoor wel degelijk bestaat.”

Op weg naar aaploos

Een dergelijke agenda zorgt ervoor dat je in de toekomst geen apen meer nodig hebt.  Helemaal zonder apen kunnen we nu misschien nog niet, zeker (nu) nog niet in een crisissituatie. Maar om de dierproef uit te bannen, moet je wel innoveren. Door alleen maar minder onderzoek te doen en niet in te zetten op innovatie, zoals het BPRC nu voorstelt, hou je de aapproef juist in stand. Innovatief onderzoek, ook virusonderzoek, laat zien dat er heel veel mogelijk is.

Reactie Minister van Engelshoven

Het BPRC vraagt impliciet in het plan om een extra subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het BPRC loopt namelijk inkomsten mis, omdat het minder extern gefinancierd onderzoek gaat doen. Maar de kosten nemen niet in dezelfde mate af. Hierdoor ontstaat een gat van €750.000. Het BPRC verwacht dat het ministerie dit tekort wil dekken. Minister van Engelshoven heeft al aangegeven dat zij hiertoe niet bereid is. In de begeleidende brief aan de Tweede kamer spreekt zij namelijk nog wel over een transitie naar proefdiervrij werken. Verschillende politieke partijen hebben ook kritisch gereageerd op het plan van het BPRC. Het plan wordt op 11 april besproken met de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg.